Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže

Porez po odbitku na usluge oglasavanja

Porez po odbitku na usluge oglašavanja
Porez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na teritoriji Republike Srbije je novija vrsta poreza, uvedena 01.03.2016. godine i regulisana članom 40. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015).

Akteri i predmet oporezivanja

Da biste bili obveznik porez po odbitku, morate biti registrovani u Republici Srbiji kao:

privredno društvo;
preduzetnik koji vodi poslovne knjige;
nedobitno pravno lice;
zadruga.
Inostrani partner koji Vam vrši uslugu takođe mora biti u svojoj zemlji prijavljen kao pravno lice. Prihod koji ostvari nerezidentno fizičko lice od rezidentnog pravnog lica nije predmet oporezivanja porezom po odbitku. Predmet oporezivanja mogu biti samo usluge koje pruža nerezidentno pravno lice rezidentnom pravnom licu na teritoriji Republike Srbije. Usluga učinjena van teritorije Republike Srbije nije predmet porez po odbitku.

Porez po odbitku – oslobođenje od plaćanja
Svi prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se pružaju na teritoriji Republike Srbije se oporezuju sa 20%. Međutim, ukoliko Republika Srbija ima potpisan sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom u kojoj je pružalac usluge registrovan kao pravno lice (što možete saznati klikom na link), imate pravo na oslobođenje od plaćanja ovog poreza pod određenim uslovima: Potvrdu o rezidentnosti nerezidentnog pravnog lica koju morate posedovati u trenutku isplate prihoda i prevesti kod sudskog tumača;
Nerezident mora biti stvarni vlasnik prihoda (to znači da nerezident isplaćene prihode ne prosleđuje drugom nerezidentnom pravnom licu).
Čak i ako ste ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku ispunjenjem gore navedenih uslova, morate predati PDPO/S obrazac sa 0% poreske stope. Za svaku pojedinačnu fakturu (čak i ako su plaćene u istom danu i istom nerezidentnom pravnom licu) morate podneti pojedinačne poreske prijave i prevedene potvrde o rezidentnosti.
Ministarstvo finansija je doneloPravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica u kojem se nalaze osnovne smernice i šifre prihoda koje Vam pomažu da pravilno popunite PDPO/S poresku prijavu.

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.