Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže

Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak, koji se odnosi na fizičko lice, čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i indentifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci.

Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti propisana je odredbama člana 17. ovoga zakona, na osnovu kojih se može utvrditi koje su to posebne vrste podataka o ličnosti. Prema odredbi stava 1. ovoga člana Zakona, zabranjena je obrada kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka,biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Primeri kad postoji obaveze određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti:
– Da bi poslodavac znao koje verske praznike slave njegovi zaposleni, kada treba da im omogući neradne dane, treba da prikupi podatke o tome što predstavlja obradu posebne vrste podataka o ličnosti kojom se otkriva versko uverenje zaposlenih.
– U praksi su zastupljeni i primeri poslodavaca koji zaposlenima izdaju identifikacione kartice sa slikom zaposlenog. Slika lica predstavlja biometrijski podatak čija obrada predstavlja obradu posebne vrste podataka o ličnosti .
– Drugi slučajevi obrade podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavca upotrebom aplikacija ili sistema za praćenje njihovog rada, kretanja, komunikacije I sl.

Procedura u kratkim crtama

Posle izvršene procene uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, rukovalac je obavezan da, pre nego što započne sa obradom podataka o ličnosti, Povereniku podnese zahtev za davanje mišljenja. Za zahtev za davanje mišljenja plaća se republička administrativna taksa u skladu sa zakonom. Forma zahteva za davanje mišljenja nije posebno propisana, tako da ovaj zahtev može da bude sastavljen u slobodnoj formi.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određuje se na osnovu njegovih stručnih kvalifikacija, a naročito stručnog znanja i iskustva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje obaveza. Lice za zaštitu podataka o ličnosti može biti zaposleno kod rukovaoca ili obrađivača ili može obavljati poslove na osnovu ugovora. Rukovalac ili obrađivač dužan je da objavi kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti (npr. na oglasnoj tabli ili internet stranici) i dostavi ih Povereniku.

Evidenciju lica za zaštitu podataka o ličnosti vodi Poverenik. Evidencija sadrži podatke o rukovaocu, odnosno obrađivaču (ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište) i podatke o licu za zaštitu podataka o ličnosti (ime, prezime, adresu, imejl i broj telefona). Evidencija je jedinstvena i vodi se u elektronskom obliku na obrascu koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo ( pravilnik u prilogu maila ). Podatke o rukovaocu, odnosno obrađivaču, i podatke o licu za zaštitu podataka o ličnosti Povereniku dostavlja rukovalac, odnosno obrađivač, u pisanom obliku, neposredno, putem pošte ili na imejl adresu: licezazastitu@poverenik.rs.

Poverenik vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako utvrdi da je došlo do povrede ovog zakona. Kaznenim odredbama zaprećeno je da će se novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj rukovalac, odnosno obrađivač koji ima svojstvo pravnog lica, odnosno ako je reč o preduzetniku, novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara, ako ne odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti.

 

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.