Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže

Izmene i dopune zakona o porezu na imovinu

Izmene i dopune stupaju na snagu i primenjuju se od 1. januara 2020. godine.
Najvažnije izmene se tiču sledećeg:
izvršeno je preciziranje kada fer vrednost ne može činiti osnovicu poreza na imovinu;
definisani su objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (za koje važi poresko oslobođenje od poreza na imovinu);
predviđeni su slučajevi kada obveznik koje ne vodi poslovne knjige ne podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu;
predviđeni su slučajevi kada se ne podnosi poreska prijava za porez na nasleđe i poklon;
predviđeni su slučajevi kada se ne podnosi poreska prijava za porez na prenos apsolutnih prava.
1. Porez na imovinu
1.1. Kada fer vrednost ne može biti osnovica

Shodno članu 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: Zakon), osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa MRS / MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama, je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Novim članom 7b precizirano je da fer vrednost ne može biti osnovica poreza u sledećim situacijama:

ako se vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti počev od poreske godine;
Primer: nepokretnost se iskazuje po fer vrednosti u poslovnim knjigama počev od 1. januara 2020. godine, fer vrednost se ne može koristiti kao osnovica poreza na imovinu za 2020. godinu
ako je vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama, počev od poreske godine prestao da iskazuje po fer vrednosti.
Primer: nepokretnost se više ne iskazuje po fer vrednosti u poslovnim knjigama počev od 1. januara 2020. godine, fer vrednost se ne može koristiti kao osnovica poreza na imovinu za 2020. godinu
U ovim slučajevima se poreska osnovica utvrđuje prvenstveno na osnovu korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost, ili na drugi način predviđen Zakonom (član 7. st. 2. do 11. i član 7a st. 3, 5. i 6).
1.2. Objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Članom 12. stav 1. tačka 10) Zakona predviđeno je poresko oslobođenje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Ranije je bilo predviđeno da se radi o objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.
Novim izmenama je dodat novi član 12b koji uređuje o kojim objektima se radi: objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.
1.3. Podnošenje prijave obveznika koji ne vodi poslovne knjige
Obveznik koji ne vodi poslovne knjige ne podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu (PPI-2) u slučajevima kada poreska obaveza za porez na imovinu nastaje ili prestaje po osnovu (član 33b Zakona):
isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik (poreska obaveza nastaje ili prestaje danom izvršenja radnje);
pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja (poreska obaveza nastaje danom pravnosnažnosti odluke).
Javni beležnik dužan je da ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno od dana pravnosnažnosti odluke, po službenoj dužnosti, učini dostupnom, odnosno dostavi kroz elektronski šalter putem kojeg se dostavljaju isprave i razmenjuju podaci u postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova (dalje: e-šalter) republičkom organu nadležnom za poslove katastra nepokretnosti i katastra vodova (dalje: organ nadležan za poslove katastra), odnosno preko e-šaltera i Servisne magistrale organa, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi (dalje: SMO) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Javni beležnik ima obavezu da uz ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku, dostavi i dodatne podatke i dokumentaciju (član 33b st. 3. i 4. Zakona).
Obveznik koji ne vodi poslovne knjige kome po osnovu nasleđa nepokretnosti, za koju ne postoje podaci u katastru nepokretnosti i katastru vodova, nastane obaveza po osnovu poreza na imovinu, dužan je da podnese poresku prijavu za porez na imovinu. Prijava se podnosi ili danom pravosnažnosti odluke po osnovu koje je nasleđe ostvareno, preko javnog beležnika koji je doneo tu odluku u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke.
Obveznik koji ne vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu jedinici lokalne samouprave ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu, bez obzira da li se radi o imovini za koju je podneo poresku prijavu ili se radi o imovini za koju se od 1. januara 2020. godine ne podnosi poreska prijava (član 33g stav 2. Zakona).
2. Porez na nasleđe i poklon
Ne podnosi se poreska prijava za porez na nasleđe i poklon po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave, odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik, i to za (član 34. Zakona):
1) nasleđe stvari i prava ostvareno po osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju koje je doneo javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja;

2) poklon stvari i prava ostvaren u ostavinskom postupku koji sprovodi javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, odnosno za poklon prava na nepokretnosti ostvaren po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik ili pravosnažne odluke koju je doneo javni beležnik.

Javni beležnik dužan je da ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno od dana pravnosnažnosti odluke, dostavi organu nadležnom za poslove katastra kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko SMO.

Javni beležnik ima obavezu da uz ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku, dostavi i dodatne podatke i dokumentaciju (član 34 stav 3. Zakona).

  1. Porez na prenos apsolutnih prava

Ne podnosi se poreska prijava za porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave, odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik (član 34. Zakona).

Javni beležnik dužan je da ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno od dana pravnosnažnosti odluke, dostavi organu nadležnom za poslove katastra kroz e-šalter, odnosno kroz e-šalter i preko SMO.

Javni beležnik ima obavezu da uz ispravu, odnosno pravnosnažnu odluku, dostavi i dodatne podatke i dokumentaciju (član 34 stav 3. Zakona).

S obzirom da nadležni poreski organ ima pravo da u roku od 60 dana utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti kada oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, u slučaju kada ne postoji obaveza podnošenja poreske prijave za prenos apsolutnih prava, rok počinje da teče od dana predaje javnom beležniku odnosno poreskom organu, dokaza od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje koje poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko Servisne magistrale organa (SMO), odnosno od dana isteka roka ostavljenog obvezniku u poreskom postupku za dostavljanje tih dokaza.

 

 

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.