Day: August 24, 2019

Predviđeno je poresko oslobođenje po osnovu sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca

Ne plaća se porez na zarade,na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:-sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, ili-akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica, koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlasćenoj ceni od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica.U slučaju kada ne postoji obaveza plaćanja poreza […]

Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak, koji se odnosi na fizičko lice, čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i indentifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog […]

Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak I odlazak na posao

Prema mišljenju poreskih savetnika, Mišljenje MF nikako ne može da posluži kao osnov osporavanja postupanja skoro svih poslodavaca u pogledu načina dokumentovanja troškova u prethodnom periodu, kao i onih koji nastave sa tom praksom u budućem periodu. Polazeći od toga da već postoje ranije izdata mišljenja MF u kojima je kao primer dokumentovanja troškova naveden […]