Elektronska uverenja iz poreske uprave

E-uverenja Poreske uprave bez plaćanja administrativnih taksi Poreska uprava Republike Srbije je od 01.03.2019. godine omogućila poreskim obveznicima podnošenje zahteva i izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem bez potrebe fizičkog dolaska poreskih obveznika u filijale Poreske uprave, čime je dat značajan doprinos razvoju elektronske uprave u Srbiji koja je usmerena ka uspostavljanju elektronskih usluga. Preko portala […]

Izmene i dopune zakona o porezu na imovinu

Izmene i dopune stupaju na snagu i primenjuju se od 1. januara 2020. godine. Najvažnije izmene se tiču sledećeg: izvršeno je preciziranje kada fer vrednost ne može činiti osnovicu poreza na imovinu; definisani su objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (za koje važi poresko oslobođenje od poreza na imovinu); predviđeni su slučajevi kada obveznik koje […]

Pojednostavljena procedura za paušalce

U cilju unapređenja sistema paušalnog oporezivanja sačinjen je aplikativni softver koji na transparentan način, preko portala Poreske uprave (unosom elemenata od značaja za utvrđivanje poreske obaveze) fizičkom licu – budućem preduzetniku dostavlja informaciju o iznosu poreske obaveze u slučaju otvaranja preduzetničke delatnosti. Takođe, putem softvera omogućena je automatizacija procesa u postupku utvrđivanja obaveza i donošenja […]